Lokstallet i Kisa har allt sedan föreningen bildades varit en av dess hjärtefrågor. Stallet byggdes 1901 som ett rundlokstall med en port, kombinerat med vattentorn. Stallplatsen är alltså ”tårtformad”. Det var en naturlig form för ett lokstall med flera portar framför en vändskiva. Med bara en stallplats är tårtformen inte så motiverad. Ändå byggde man den så här. Kanske var tanken att hålla möjligheten öppen att bygga till fler portar. Så har man dock inte gjort; vi har inte ens sett någon antydan om tanken.

A logotyp störst

Redan efter ett tiotal år byggdes stallet om. De vackra murkrönen och det arkitektoniskt intressanta torntaket med sina tornspiror byggdes om radikalt – och, i våra ögon, förfulades.

Vackra valvbågar på tornet till lokstallet

”Valvbågarna” på tornet överlevde den brutala renoveringen 1916.

Under åren har lokstallet byggts till med ett litet pannrum och ett lokomotorstall. Stallplatserna har under årens lopp använts av både ånglok och lokomotorer, men från mitten av 1980-talet stod lokstallet tomt och övergivet. Vändskivan framför lokstallet finns kvar, liksom spåranslutning till bangården. Till anläggningen hör också evattentagningsordning, en så kallad ”vattenhäst”. Den stod tidigare på andra sidan linjen, men togs ned i samband med att huvudtågvägen i Kisa lades vid en bangårdsombyggnad 2009. Den ska i stället – så småningom – sättas upp på föreningens egna fastighet. Av de tidigare två spåranslutningarna till lokstallet kvarstår en, den som ansluter till spår 1, spåret närmast stationshuset.

Oktober 200

Lokstallet i Kisa i oktober 2000.

Lokstallsfastigheten blev sommaren 2005 föreningens. Banverket sålde fastigheten med befintliga byggnader och andra anläggningar till Kinda kommun för en symbolisk summa, och kommunen sålde den raskt vidare till föreningen.

De ansvariga för kulturminnesvården i Östergötlands län fann lokstallet och miljön omkring värd att bevara och anslog samma år ett betydande belopp som bidrag till en genomgripande renovering. Anslaget är på sammanlagt 825 000 kronor. EU-projektet ”Mål 2 Södra” bidrog också med en större summa pengar, styvt 400 000 kronor.

Lokstallet är nu återställt – i alla fall till det yttre – till det skick det hade vid sin tillkomst 1901 – fast med vissa modifikationer. Till exempel har lokomotorstallet och pannrummet fått stå kvar, fast de inte fanns där från början.

Bröderna Storm i Horn anlitades som byggmästare för renoveringsarbetet. De har erkänt gott renommé för den här typen av byggjobb och har levt upp till sitt goda rykte också vid renoveringen av vårt lokstall.

Vändskivan är också renoverad och iordningsställd. Närmast kommande åtgärd nu är att ställa våra spår i ordning och få dem godkända för trafik.

Under 2005 reparerades tre av väggarna till den ursprungliga stallplatsen samtidigt som de ursprungliga (och senare nedtagna) murkrönen återuppbyggdes. Stallplatsens tak, som inte var det ursprungliga, hade efter ett antal år av uteblivit underhåll blivit helt förstört. Det monterade vi ner, varefter vår byggare byggde ett helt nytt tak, som sedan plåtlades. Den senare tillkomna skorstenen revs. När de tre svultserna på stallplatsens västvägg renoverades upptäckte muraren att den mittersta varit lokstallets ursprungliga skorsten. Den går nu åter att använda.

Under 2006 återställdes vattentornet till ursprungligt skick. Väggarna och ”halvpelarna” i de fyra hörnen byggdes upp till den höjd de hade vid tornets tillkomst. Det gamla taket togs bort och ett helt nytt tak byggdes upp. Det är nu nogsamt försett med plåt. Vi anar att man några år efter tornets tillkomst fick problem med vatten som letade sig ned i byggnaden och frostsprängde sönder den. Det ska inte behöva hända igen.

Under 2007 renoverades och plåtlades lokomotorstallets tak. Ett antal trasiga tegelfogar på vattentornet reparerades. Nytillverkade spiror i de fyra tornen på vattentornets tak sattes på plats, liksom den ursprungliga vindflöjen på dess mitt. Portarna till stora stallplatsen och till lokomotorstallet reparerades. Fönstren återställdes i ursprungligt skick och sattes på plats sommaren 2008. Tyvärr föreligger en viss risk för skadegörelse – vi har fått fönster krossade – varför de flesta fönster normalt täcks av masonitskivor.

Den renovering som Länsstyrelsen i Östergötland och Mål 2 Södra stöder har därmed fullföljts. Satta mål har uppnåtts.

Söndagen den 24 maj 2009 kunde därför lokstallet återinvigas. Landshövdingen Björn Eriksson, i gott samarbete med Kenyas ambassadör i Sverige, Purity W Muhindi, förrättade invigningen i strålande solsken och med cirka 150 deltagare, föreningsmedlemmar och särskilt inbjudna gäster.

2015 förklarade Länsstyrelsen i Östergötland lokstallet som kulturellt byggnadsminnesmärke. Landshövdingen Elisabeth Nilsson besökte lokstallet 23 maj 2015 i en av Kinda kommun arrangerad högtidlighet med ett större antal deltagare, och hon förklarade lokstallet skyddat. Skylten som berättar att lokstallet är byggnadsminnesmärkt kom dock inte med från Linköping, så senare under sommaren 2015 kom hon hit igen och satte, egenhändigt, skylten på plats.

Lokstallet i december 2005

Lokstallet i december 2005. Murkrönen utmed stallplatsen har murats upp igen. Taket är helt utbytt. Virket till de 12 meter långa och därför mycket tunga bjälkarna till takstolarna fick vi till skänks. En heldag under sommaren 2005 sågade vi själva till dem vid ett högst tillfälligt upprättat sågverk.

Lokstallet 14 mars 2007. Stallplatsens tak är helt klart. Arbetet med vattentornet är i stort sett klart.

Lokstallet 14 mars 2007. Stallplatsens tak är helt klart.
Arbetet med vattentornet är i stort sett klart.

Lokstallet 31 augusti 2007. Vattentornet helt klart.  Fönstren i stallporten på plats. Taket på lokomotorstallet renoverat.

Lokstallet 31 augusti 2007. Vattentornet helt klart.
Fönstren i stallporten på plats. Taket på lokomotorstallet renoverat.

Lokstallet den 6 november 2008 - Alla fönster på plats

Lokstallet den 6 november 2008.
Alla fönster på plats – även om vi med tanke på fönsterkrossarligister normalt har masonitskivor framför de flesta av dem.
Staket mellan lokstall och linjen på plats. Lokomotorstallets tak plåtlagt.
Spåren mellan vändskiva och stall under renovering, hänger här fritt i luften…

Torntak

 

 

Lokstallet i Kisa

De gamla emblemen från Östra Centralbanan guldglänser.

 

I september 2014 är vändskivan helt renoverad och funktionsduglig. Vattenhästen har blivit fast förankrad på sin nya plats. Men den ska blästras och målas och bäddas in på sin plats. Vårt anslutande spår från Trafikverket in mot lokstallet ska få nya sliprar och justeras.

140903 16  lokstallet C

 

 

Landshövding Elisabet Nilsson satte upp kulturminnesbyggnadsmärkningsskylten den 20 augusti 2015.

150820 6 Landshövdingen a

 

Lokstallet finns som klippark i skala 1:160. Den finns att ladda ner här.

121109 lokstall Kisa a